Akty prawne

Dokumenty wewnętrzne

 • Regulamin Stypendialny: kliknij tutaj
 • Dotacja projakościowa – Regulamin: kliknij tutaj
 • Kryteriów przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów oraz stypendiów z dotacji projakościowej w roku akademickim 2013/2014: kliknij tutaj
 • Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2012/2013: kliknij tutaj
 • Wysokość stypendiów i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla doktorantów: kliknij tutaj
 • Limity wysokości zapomogi dla doktorantów w 2013 r. kliknij tutaj
 • Maksymalna kwota zapomogi przyznawanej jednorazowo w roku akademickim 2012/2013: kliknij tutaj
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym kliknij tutaj
 • Regulamin Studiów Doktoranckich kliknij tutaj
 • Wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich UP 2012/2013 kliknij tutaj

Dokumenty zewnętrzne

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.): kliknij tutaj
 • o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) (Tekst jednolity) kliknij tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich kliknij tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych kliknij tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych kliknij tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora kliknij tutaj